Celostátní výtvarné přehlídky dětí a mládeže

Přehlídky se konají z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury. Jsou organizovány Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) - útvarem ARTAMA. Přehlídky mají dlouholetou tradici ve výtvarném oboru, konají se od roku 1974 a jsou koncipovány jako trienále. Přehlídky nemají charakter soutěže, ale akcentují koncepční a dlouhodobou práci výtvarných pedagogů všech stupňů a typů školních i mimoškolních zařízení (MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ a SUŠ), vedoucích zájmových kroužků a klubů, pedagogů volného času, lektorů a kurátorů muzeí a galerií., kdy tvůrčí výstupy žáků jsou jejím přirozeným výsledkem. Jejich cílem je nalézat a propagovat takové metody práce s dětmi a mládeží, které rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. To se netýká pouze inovace prostředků vizuální tvorby, ale zejména pozornosti k současným tématům a jejich vizuálního uchopení v kontextu s vývojem současného umění.

Vzhledem k pečlivě voleným tématům jednotlivých ročníků přináší přehlídky to, co lze pro výtvarný obor a jeho další směřování považovat za podstatné a inspirující. Tím, že koncepce jednotlivých ročníků je od roku 2002 připravována v návaznosti na pojetí výtvarného oboru v kurikulárních dokumentech, stávají se pedagogické projekty zdrojem metodických postupů, způsobů uvažování nad tématy a experimentů s uplatňováním rozmanitých postupů a prostředků.

V roce 2007 byly zřízeny tyto webové stránky, které spravuje NIPOS útvar ARTAMA. Specializovaný webový portál slouží jako unikátní prostor pro zveřejnění projektů, publikování didaktických materiálů, propozic a informací k seminářům a vlastním přehlídkám. Soustřeďuje katalogy, výtvarné projekty a informace od 13. celostátní přehlídky 2010.

Více informací o přehlídkách najdete ve sborníku Česko-německé konference Umělecké vzdělávání a společnost na str. 119-127. Aktuální informace k 17. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže, která se bude konat v roce 2022: ZDE.