Propozice celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže

I. Charakteristika, poslání a téma přehlídky

Trienále celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže je realizováno formou veřejné prezentace v podnětných lokalitách České republiky. Akcentuje koncepční a dlouhodobou práci výtvarných pedagogů. Na souborech vizuálních výstupů zdůrazňuje především hloubku zkoumání tématu, a to ve všech fázích tvůrčího procesu. Vzhledem k tomu, že jsou prezentovány všechny zaslané projekty jako autorské celky, je potřebné přemýšlet nejen o obsahu, ale též o způsobu prezentace.

Posláním přehlídky je:

  • Podporovat pedagogické přístupy vědomě rozvíjející tvořivost každého jedince v rovině tvorby, vnímání a interpretace.
  • Přistupovat k tvůrčímu procesu jako k celku (hledání a zkoumání témat, vlastní tvorba, prezentace procesu a jeho výsledků).
  • Užívat jazyk současného vizuálního umění jako prostředek zkoumání světa, individuálního přístupu k realitě, vyjadřování osobních zkušeností a komunikace.
  • Nalézat nové způsoby prezentace a systematické dokumentace tvůrčího procesu s důrazem na čitelnost impulzů, ze kterých tvorba vycházela.
  • Reflektovat výsledky tvůrčí práce dětí a pedagogické práce jako zdroje inspirace, poznání a tvůrčího rozvoje; podporovat osobní a sociální citlivost a empatii.

Téma přehlídky reaguje na aktuální dění ve výtvarném umění a vizuální kultuře. Přehlídky se zaměřují na to, co lze pro výtvarný obor a jeho další směřování považovat za podstatné a inspirující v návaznosti na pojetí výtvarného oboru v kurikulárních dokumentech.

II. Podmínky účasti

Přehlídky se mohou zúčastnit výtvarní pedagogové všech stupňů a typů školních i mimoškolních zařízení (MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ a SUŠ), vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, lektoři a kurátoři muzeí a galerií.

III. Organizace a průběh

Ke každé celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA organizuje semináře, kde mohou výtvarní pedagogové v praktických dílnách načerpat podněty, znalosti a zkušenosti vážící se k tématu přehlídky. Na rozborovém semináři, který je nedílnou součástí přehlídky, probíhá metodická reflexe v dialogu s kurátory a umělci. Semináře jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

IV. Hodnocení a výběr

Přehlídka nemá charakter soutěže - neobjevuje „dětské umělce“ a nehodnotí jednotlivé „obrázky“. Prezentovány jsou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže jako celky, které jsou v souladu s propozicemi, tématem a podmínkami aktuální přehlídky. NIPOS-ARTAMA pro každou přehlídku jmenuje tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních umělců, kteří s osobní garancí ocení projekty, které originálně rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. Reflexe probíhá formou veřejné diskuse při rozborovém semináři na výstavě.

V. Závěrečné ustanovení

Z důvodů nepředvídatelných okolností může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.