OCENĚNÍ VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ 16. CP SDÍLENÁ IMAGINACE

Tým kurátorů, ve složení doc. Vladimír Havlík, PaedDr. Markéta Pastorová, Mgr. Jana Randáková, MgA. Matěj Smetana, Ph.D., PaedDr. Jan Svoboda, Mgr. Barbora Škaloudová, doc. PhDr. Jaroslav Vančát a PhD., MgA. Romana Veselá posuzoval všech 100 zaslaných projektů. Celkem udělil 27 ocenění: 3 ceny za dlouhodobý koncepční a systematický přístup k výtvarnému oboru, 2 ceny za soubor projektů, 13 cen kurátorů a 9 čestných uznání.

SDÍLENÁ IMAGINACE – Druhý přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Ohlédnutí za Druhým přípravným seminářem k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže SDÍLENÁ IMAGINACE, 20.–22. dubna 2018, MeetFactory Praha 5 a DOX Praha 7, fotogalerie

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA 
Spolupráce: MeetFactory, Centrum současného umění DOX, Česká sekce INSEA, Národní ústav pro vzdělávání 
Lektoři: Stanislav Abrahám, Jiří Hanuš, Michal Kučerák, Richard Loskot, Pavel Novotný, Markéta Pastorová, Petra Pětiletá, Jiří Raiterman, František Skála, Simona Svatošová, Jan Svoboda, Petra Šobáňová , Jaroslav Vančát, Zora Velková
Počet účastníků: 86 výtvarných pedagogů, 21 studentů pedagogického modulu VŠUP

SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK – První přípravný seminář k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže

Ohlédnutí za Prvním přípravným seminářem k 16. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže SVĚTLO–OBRAZ–ZVUK, 19.–21. května 2017, Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně a veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, fotogalerie

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Fakulta umění a designu UJEP, veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem, Národní ústav pro vzdělávání, Česká sekce INSEA, Asociace výtvarných pedagogů
Lektoři: prof. Rudolf Adler, prof. Jiří Barta, Lukáš Dejl, Magdalena Gurská, Ivan Látal, Richard Loskot, Tomáš Lumpe, Pavel Mrkus, Markéta Pastorová, František Pecháček, Vlas Presnetsov, Jan Svoboda, Jaroslav Vančát
Počet účastníků: 79

Propozice celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže

I. Charakteristika, poslání a téma přehlídky

Trienále celostátní přehlídky výtvarných prací dětí a mládeže je realizováno formou veřejné prezentace v podnětných lokalitách České republiky. Akcentuje koncepční a dlouhodobou práci výtvarných pedagogů. Na souborech vizuálních výstupů zdůrazňuje především hloubku zkoumání tématu, a to ve všech fázích tvůrčího procesu. Vzhledem k tomu, že jsou prezentovány všechny zaslané projekty jako autorské celky, je potřebné přemýšlet nejen o obsahu, ale též o způsobu prezentace.

Posláním přehlídky je:

  • Podporovat pedagogické přístupy vědomě rozvíjející tvořivost každého jedince v rovině tvorby, vnímání a interpretace.
  • Přistupovat k tvůrčímu procesu jako k celku (hledání a zkoumání témat, vlastní tvorba, prezentace procesu a jeho výsledků).
  • Užívat jazyk současného vizuálního umění jako prostředek zkoumání světa, individuálního přístupu k realitě, vyjadřování osobních zkušeností a komunikace.
  • Nalézat nové způsoby prezentace a systematické dokumentace tvůrčího procesu s důrazem na čitelnost impulzů, ze kterých tvorba vycházela.
  • Reflektovat výsledky tvůrčí práce dětí a pedagogické práce jako zdroje inspirace, poznání a tvůrčího rozvoje; podporovat osobní a sociální citlivost a empatii.

Téma přehlídky reaguje na aktuální dění ve výtvarném umění a vizuální kultuře. Přehlídky se zaměřují na to, co lze pro výtvarný obor a jeho další směřování považovat za podstatné a inspirující v návaznosti na pojetí výtvarného oboru v kurikulárních dokumentech.

II. Podmínky účasti

Přehlídky se mohou zúčastnit výtvarní pedagogové všech stupňů a typů školních i mimoškolních zařízení (MŠ, ZŠ, gymnázií, SOŠ, SOU, VOŠ, ZUŠ a SUŠ), vedoucí zájmových kroužků a klubů, pedagogové volného času, lektoři a kurátoři muzeí a galerií.

III. Organizace a průběh

Ke každé celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA organizuje semináře, kde mohou výtvarní pedagogové v praktických dílnách načerpat podněty, znalosti a zkušenosti vážící se k tématu přehlídky. Na rozborovém semináři, který je nedílnou součástí přehlídky, probíhá metodická reflexe v dialogu s kurátory a umělci. Semináře jsou akreditovány MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

IV. Hodnocení a výběr

Přehlídka nemá charakter soutěže - neobjevuje „dětské umělce“ a nehodnotí jednotlivé „obrázky“. Prezentovány jsou všechny kolekce výtvarných prací dětí a mládeže jako celky, které jsou v souladu s propozicemi, tématem a podmínkami aktuální přehlídky. NIPOS-ARTAMA pro každou přehlídku jmenuje tým kurátorů složený z teoretiků výtvarného oboru, didaktiků a aktivních umělců, kteří s osobní garancí ocení projekty, které originálně rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru. Reflexe probíhá formou veřejné diskuse při rozborovém semináři na výstavě.

V. Závěrečné ustanovení

Z důvodů nepředvídatelných okolností může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.